Thanh Hà vào vụ vải mới

Phóng sự ảnh - Số 2334: "Thanh Hà vào vụ vải mới".

Thời sự